Psycholog

PSYCHOLOG W ZAWIERCIU

mgr  Joanna Dudek

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalność –psychologia kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży. W trakcie 10-letniej pracy zawodowej pracowała jako psycholog m. in. w szkole, przedszkolach, ośrodku wczesnej interwencji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym

mgr  Ewelina Motylewska

Absolwentka psychologii i pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizacji Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,  psycholog z 14-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie diagnozowania osobowości i intelektu oraz pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i jej rodzicami.

mgr  Katarzyna Waksmańska

Absolwentka psychologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii ze specjalnością kliniczno – sądową. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy m.in. w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Zawierciu oraz Fundacji Robinson Crusoe wspierającej młodzież pozostającą pod opieką instytucji opiekuńczo – wychowawczych. Zajmuje się głównie diagnozą, terapią i pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży.

mgr Ewelina Wdowik

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalizacją wychowawczą – kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologią pracy i organizacji. W 2012 otrzymała certyfikat specjalisty terapii uzależnień akredytowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Terapeutka z 10- letnim stażem pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, pijącym szkodliwie i ryzykownie oraz osobami z rodzin z problemem alkoholowym. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując: w poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu (prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapii dla osób uzależnionych od hazardu i Internetu) oraz na oddziale dziennym leczenia uzależnień od alkoholu, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla osób starszych w Krakowie, będąc członkiem zespołu interdyscyplinarnego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz poradni zdrowia psychicznego. Ukończyła również szkolenia w zakresie „Psychodramy wg Moreno” w Europejskim Instytucie Psychodramy w Krakowie.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Małgorzata Podsiadło-Dyczko

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, seksuologii  klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, oraz terapii wczesnej interwencji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalizuje się głównie w prowadzeniu interwencji kryzysowej w związku  z doświadczeniem przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej członka rodziny; pomocą psychologiczną dzieciom, rodzinom, które zgłaszają się z problemami ujawnianymi w zachowaniu dzieci, terapią dzieci z uwzględnieniem systemu rodzinnego. Prowadzi diagnostykę dzieci, dorosłych w związku ze zgłaszanymi problemami; rozmowy wspierające dla rodzin z problemami wychowawczymi. Od czterech lat opiniuje jako biegły psycholog sądowy. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej na rzecz dzieci.  Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy w Specjalistycznym Szpitalu SPZOZ im dr Józefa Babińskiego w Krakowie, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Pracowni Badań Psychologicznych „Matrix”  w Krakowie, w pracy w szkole oraz w ramach projektów unijnych.

mgr Marta Wyszyńska

w CPPP „EGO” specjalista od terapii EEG Biofeedback

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, o specjalnościach psychologia kliniczna oraz psychologia pracy i organizacji. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała na stanowisku psychologa szkolnego w placówkach na wszystkich etapach edukacyjnych. Doświadczenie w pracy z dorosłymi uzyskiwała w ramach współpracy z instytucjami takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Górnośląskim Centrum Medyczne oraz realizacji projektów unijnych. Ponadto w swojej pracy wykorzystuje kompetencje doradcy zawodowego. Certyfikowany specjalista w zakresie diagnozy i terapii EEG-Biofeedback – terapii, mającej na celu między innymi, pracę nad poprawą koncentracji uwagi i redukcją stresu – znajdującej zastosowanie zarówno wśród dzieci, jak i u dorosłych.

mgr Justyna Krawczyk – Kita

Psycholog, psycholog transportu, mediator . Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością sądowo-kliniczną oraz Studiów Podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim, a także mediacji i pedagogiki sądowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach.

Psycholog z 20-letnim stażem pracy w diagnozowaniu i pomocy w przezwyciężaniu występujących problemów.    Specjalizuje  się w pracy z osobami dorosłymi będącymi w kryzysie: śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, zaburzone relacje partnerskie/małżeńskie, poczucie osamotnienia. Posiada także 10-letnie doświadczenie pracy z ofiarami przemocy wspierane wieloma szkoleniami z tego zakresu oraz młodzieżą przejawiającą trudności w kontaktach z rówieśnikami, relacjach z rodzicami, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, stresogennych, a także mającymi poczucie niezrozumienia i wyobcowania w otaczającym ich świecie.

mgr Michał Janusz

Magister psychologii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami szukającymi wsparcia i znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi  indywidualną i grupową terapię dla osób dorosłych i młodzieży potrzebujących pomocy we wprowadzaniu zmian we własnym życiu, doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych, mających problemy wychowawcze oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie. Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wykorzystując do pracy narzędzia także z innych nurtów terapeutycznych dobierając je indywidualnie do potrzeb klientów. Jestem Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA, Certyfikowanym Trenerem oraz coachem pracującym zgodnie ze standardami i kodeksem etycznym International Coaching Federation.

mgr Klaudia Pucek

Absolwentka psychologii o profilu klinicznym w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej  w Katowicach. Doskonali się zawodowo na studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Dysponuje certyfikatem praktycznego zastosowania metod wobec dzieci i młodzieży z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami.

Swoje doświadczenie zdobywa na stanowisku psychologa pracując z dziećmi z problemami w zachowaniu, ADHD, autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami odżywiania. Prowadzi także trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ucząc ich nabywania nowych umiejętności i radzenia sobie w sytuacjach społecznych.
Posiada wiedzę z zakresu uzależnień od gier, Internetu, komputera, telefonu i potrafi ją wykorzystać w praktyce.
Na co dzień zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

mgr Jacek Podsiadło

Jestem typem wielozadaniowca, może, dlatego kończąc pedagogikę specjalną równocześnie pisałem swoją pracę magisterską z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wówczas był to temat niezbyt popularny – vending w szkołach a nawyki żywieniowe dzieci, uzależnienie od słodyczy oraz ich wpływ na zdrowie…

10 letnie doświadczenie w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych jako psycholog nauczyło mnie pokory do pracy terapeutycznej, która jest czasami jedynym bodźcem stymulującym rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wierzę, że terapia interdyscyplinarna, terapia zajęciowa, muzykoterapia oraz rozwijanie kompetencji społecznych poprzez pracę zespołową są głównymi ogniwami zarówno progresu rehabilitacji (zawodowej i społecznej) oraz rozwoju osobistego.

W pracy opieram się na kontakcie interpersonalnym wykorzystującym techniki mieszane i zaangażowanie wokół projektu dostosowanego do możliwości psychofizycznych uczestników grupy.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłem również podyplomowo socjoterapię a także diagnozę i terapię zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz szereg różnych szkoleń branżowych. Posiadam doświadczenia pracy jako pracownik socjalny i asystent osób niepełnosprawnych zdobyte w szkockich domach opieki nad osobami zależnymi. Aktualnie kończę dodatkowo psychologię transportu w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Jestem zwolennikiem adaptacji i wykorzystania technologii komputerowych w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży dlatego w trakcie terapii indywidualnej i grupowej stosuję różnorodne nowoczesne metody pracy. Szczególnie pasjonuje mnie psychopedagogika kreatywności, muzykoterapia oraz metoda projektu: (technika i robotyka), których elementy wykorzystuję podczas zajęć.

Zapraszam na zajęcia oraz konsultacje.

mgr Monika Abucka

Psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim, Szkoły Trenerów „Sieć” we Wrocławiu,  Studiów Podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej, Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, min. w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych, w tym przemocy domowej, żałoby, trudności emocjonalnych. Udziela wsparcia dzieciom i młodzieży przejawiającym trudności w relacjach rówieśniczych, zaburzeniach zachowania, trudnościach adaptacyjnych z uwzględnieniem wsparcia systemu rodzinnego. Wspiera rodziców w przezwyciężeniu trudności wychowawczych i budowaniu dobrych relacji z dziećmi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych oraz grup psychoedukacyjnych. Stale się uczy i podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.