> Pomoc pedagogiczna

1. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE DLA UCZNIÓW                                     Z ZABURZENIAMI I ODCHYLENIAMI ROZWOJOWYMI LUB SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ,   a w szczególności:

– nauka czytania i pisania dla dzieci mających trudności z opanowaniem tych umiejętności- zajęcia indywidualne,

– zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia indywidualne

– nauka szybkiego czytania, dla dzieci i młodzieży, które opanowały umiejętność czytania  – zajęcia grupowe

– nauka technik skutecznego uczenia się, zapamiętywania, koncentracji – zajęcia grupowe

2. ZAJĘCIA TERAPIĄ BEHAWIORALNĄ

Terapia behawioralna (stosowana analiza zachowania) przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami rozwojowymi. Polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Główne cele terapii behawioralnej to:

 • rozwijanie zachowań deficytowych – zachowania deficytowe to zachowania występujące u dziecka z autyzmem zbyt rzadko lub nie występujące wcale, a które uważane są za prawidłowe i pożądane u zdrowego dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach (prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa zabawkami, itd.),
 • redukowanie zachowań niepożądanych – bez redukcji tych zachowań nie ma mowy o skuteczności terapii. Działanie to opiera się na: szczegółowym opisaniu zachowania, zmierzeniu jego natężenia, zaplanowaniu i wprowadzeniu w życie koniecznych zmian oraz na ocenie efektywności wprowadzonych działań,
 • generalizacja i utrzymanie efektów terapii – generalizacja następuje wówczas, gdy zachowanie: pojawia się w różnych środowiskach i w obecności różnych osób (np. spokojne siedzenie w klasie, w domu, w kościele, w obecności innych nauczycieli, rodziców itd.),mówimy tu o generalizacji bodźca; rozszerza się na wiele pokrewnych zachowań (generalizacja reakcji); utrzymuje się w czasie (trwałość reakcji)
3. TERAPIA RĘKI

Ręka to doskonałe narzędzie wyspecjalizowane, które służy nam do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego tj. podnoszenie, dźwiganie, szycie, zapinanie guzików, ubieranie się czy wiązanie sznurowadeł.

Terapia Ręki to program mający na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych                    i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Zatem terapia ręki to usprawnianie i wspomaganie w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi, doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki poprzez usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych.

Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego      i intelektualnego poziomu osoby objętej terapią, stwarzając możliwość dalszego rozwoju        w przyjazny i interesujący sposób. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną pracą ale i niezwykłą przyjemnością.

 Cel Terapii Ręki:

 • usprawnienie sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów rąk
 • doskonalenie umiejętności chwytu
 • prawidłowe opanowanie umiejętności szkolnych tj. doskonalenie techniki pisania, wycinania, malowanie , wydzierania
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • rozwijanie koncentracji obustronnej
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała

Terapia skierowana jest przede wszystkim do osób wykazujących:

 • niechęć podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)
 • problemy z wykonywaniem czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • nieprawidłową postawę ciała
 • wyraźnie zaburzenia napięcia (obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe) w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 • problem z koordynacją ruchową
4. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne skierowane są do dzieci z niepełnosprawnością, które mają problemy w kształtowaniu się kompetencji społeczno – emocjonalnych i komunikacyjnych umożliwiających funkcjonowanie w grupie i w relacji z dorosłymi oraz wszechstronnym rozwoju psychomotorycznym. Zajęcia są  dostosowane   do potrzeb i  możliwości psychofizycznych dziecka oraz jego tempa pracy.

Cele zajęć rewalidacyjnych:

 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa ;
 • stymulowanie rozwoju społeczno – emocjonalnego (kształcenie umiejętności naśladowania, rozumienia mowy, rozwijanie umiejętności deficytowych w zakresie współpracy, nawiązywania kontaktów społecznych, w  tym kontaktu wzrokowego, wykonywania poleceń, eliminowania zachowań niepożądanych, wzmacniania właściwych, rozwijania umiejętności przestrzegania norm społecznych, radzenia sobie z emocjami);
 • wspomaganie rozwoju samokontroli
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, wzbudzanie motywacji do komunikowania się z otoczeniem;
 • rozwijanie umiejętności nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji;
 • nauka i modelowanie zachowań pożądanych;
 • utrwalanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych;
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku oraz samodzielności w życiu codziennym;
 • budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości;
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i pracy;
 • wspomaganie i rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzicka;
 • rozwijanie sprawności motorycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie funkcji słuchowych i wzrokowych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • stymulowanie myślenia (kategoryzowanie, myślenie przyczynowo- skutkowe);
 • rozwijanie mowy i komunikacji;
 • generalizowanie i utrzymywanie efektów uczenia się;

Uwaga: na pierwsze spotkanie należy przynieść Książeczkę Zdrowia Dziecka.