mediacja rodzinna

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania rodzinnych konfliktów. Umożliwia osiągnięcie porozumienia, pewnego kompromisu i zawarcie ugody. Jest procedurą dobrowolna, bezstronną i poufną. Jest szybsza od postępowania przed sądem, co jest jej główną zaletą.

W mediacji biorą udział strony oraz mediator. Jest to bezstronna osoba, pomagająca członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy, negocjacji. Pozostaje neutralna wobec sposobu rozwiązania sporu. Dba o to, by rozmowa była spokojna uporządkowana. Nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych.

Mediacja może pełnić istotną funkcję, dlatego też jej przebieg jest ograniczony pewnymi zasadami:

 – Dobrowolność – oznacza to, że strony konfliktu nie są zmuszane do udziału w mediacji. Jest to ich swobodna decyzja. Na każdym etapie mają możliwość wycofania się;

Bezstronność – dotyczy głównie mediatorów, którzy powinni w równym stopniu angażować się w pomoc każdej ze stron;

 – Poufność – przebieg i efekty mediacji są objęte tajemnicą. Mediatorzy gwarantują dyskrecję, nie powinni ujawniać informacji uzyskanych podczas mediacji.

W drodze mediacji można rozwiązywać praktycznie wszystkie konflikty. Jest pożądana zwłaszcza, gdy strony chcą wypracować porozumienie. Mediacja znajduje zastosowanie zwłaszcza przy rozwodach, gdy partnerzy przestają się dogadywać. Sami małżonkowie, przy pomocy mediatora, będą decydować o dalszych losach związku. W mediacji obydwie strony są wygranymi, ponieważ porozumienie zaspokaja ich wypośrodkowane potrzeby.

Jeśli sprawa jest w sądzie, również można korzystać z mediacji w celu osiągnięcia porozumienia i zakończenia procesu.

Z mediacji wykluczone są sprawy:

– gdzie występuje uzależnienie od środków zmieniających świadomość (alkohol i narkotyki),

– w których stwierdzono liczne i stałe akty przemocy