> Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka ma na celu próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych mających wpływ na powstawanie zgłaszanych problemów.  Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

Opinia psychologiczna wydana przez CPPP „EGO”  wydawana jest na użytek prywatny lub do konsultacji psychiatrycznej, neurologicznej, wskazań do pracy z dzieckiem.  Opinia ta wymaga potwierdzenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej zwłaszcza wtedy, gdy rodzic będzie chciał ją przedstawić np. w szkole. Może być również wykorzystana do wydania orzeczenia przez poradnię.  Badania diagnostyczne nie muszą być powtarzane, ponieważ wraz z opinią rodzic otrzymuje kserokopię pierwszej strony testu WISC-R badającego poziom sprawności intelektualnej.

Uwaga: na pierwsze spotkanie należy przynieść Książeczkę Zdrowia Dziecka.